Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetové stránky farmakonickovi.cz (dále jen "Farma Koníčkovi").
Farma Koníčkovi shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro potřeby nezbytné především pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu na adrese www.farmakonickovi.cz pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování o nových produktech atd.

Farma Koníčkovi neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách, čísla účtů, čísla nebo kódy bankovních karet atp. Při uchovávání a zpracovávání osobních údajů dodržujeme zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a normy související, kterými jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - General Data Protection Regulation (GDPR).

GDPR – Informace o zpracování a využití osobních údajů

Štěpán Koníček, IČ: 86552384, DIČ: CZ8303173175, zapsaný u magistrátu města v Hradci Králové,  je dodavatelem potravin a komodit (dále jen "Produkty").
Subjektem osobních údajů je oprávněný spotřebitel Produktů (dále jen "subjekt"), kterému byl Produkt poskytnut na základě uhrazené kupní ceny.
Osobní údaje subjektu, jsou zpracovávány jakožto nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a správce osobních údajů subjektu, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6.1.b) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za situace, kdy:

  • Je vyřizovaná objednávka ve formě dodání přepravcem nebo fyzického přebrání v místě dodavatele, případně v kombinaci obou možností;

Výše uvedené zákonné důvody dle čl. 6.1.b) a 6.1 c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu dat, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT; případně výslovně udělený speciální souhlas. Uživatel udělením výslového souhlasu a poučen o zákonném zpracování prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

  • právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
  • právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
  • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
  • právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.
Všechny osobní údaje od subjektů správce získává na základě dobrovolnosti; vyjma údajů nutných pro doložení daňové a účetní evidence správcem orgánům veřejné moci nebo k plnění závazků. 
V případě žádosti o výmaz, změnu nebo úpravu osobních údajů, nebo ukončení služby informačního servisu o nových produktech pište na info@farmakonickovi.cz

Doplňující prohlášení:
Farma Koníčkovi se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě ani pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami www.farmakonickovi.cz bez souhlasu subjektů da. Farma Koníčkovi se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze, vyjma těch, která souvisí s případnou  povinností identifikace kupujícího s ohledem na daňovou legislativu. Pokud dojde k převodu vlastnických práv tohoto internetového obchodu jinému subjektu, veškerá uložená data přejdou do užívání novému vlastníkovi za stejných podmínek.

Jaká osobní data shromažďujeme?

Farma Koníčkovi shromažďuje data pouze na základě zákonného důvodu, data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem v internetovém obchodě www.farmakonickovi.cz a jedná se o následující údaje, které jsou nutné k uskutečnění obchodních vztahů a zákonné evidence:
– Jméno a příjmení (u firmy jméno firmy a IČ a DIČ)
– Dodací adresa
– Fakturační adresa
– E-mail
– Telefon
Ke zpracování a provozním účelům tohoto obchodu Správce využívá tyto zpracovatele osobních údajů. Jiná data nebo pro jiný účel, než je zákonný, Farma Koníčkovi neshromažďuje. V případech, kdy by taková data správce shromažďoval, pak pouze na základě výslovného souhlasu subjektu dat (zákazníka).